Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439 Σταθμός Λαρίσης +30 210 8259660
Λοξής Φάλαγγος 64, Τ.Κ. 32200 Θήβα +30 22620 24249
Ο ΦΟΡΕΑΣ
Ιστορικό
Το «Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης Ε.Ε.» (ΙΜΕ&Ε) ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα. Τον Ιανουάριο του 1994, η Ετερόρρυθμη Εταιρία μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία ΙΜΕ&Ε ΑΕ και με διακριτικό τίτλο Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης. Τον Ιανουάριο του 1995 με τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 115372/11.11.94, μετετράπη σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Εθνικής εμβέλειας. Το ΙΜΕ&Ε σήμερα είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ-Κε.Δι.Βι.Μ 2 (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2), από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με αριθμό πιστοποίησης 1110948, με έδρα στην Αθήνα και τρία παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και Τρίπολη. Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας pdf DIN EN ISO 9001 (Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών διασφαλίζουν πως ότι γίνεται σε ολόκληρο τον κύκλο των παρεχόμενων από το ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε εκπαιδεύσεων, είναι σχεδιασμένο, ελέγχεται και παρακολουθείται ώστε να βελτιώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων.