Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439 Σταθμός Λαρίσης +30 210 8259660
Λοξής Φάλαγγος 64, Τ.Κ. 32200 Θήβα +30 22620 24249
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
gdpr-3442145_1920.jpg
Προσωπικά Δεδομένα & GDPR

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι βασικές  αρχές, οι έννοιες, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης καθώς και ο τρόπος με τον  οποίο ο GDPR επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων που  χειρίζονται προσωπικά δεδομένα. Αναλύεται η συμμόρφωση στις επιχειρήσεις  και αντιμετωπίζονται ζητήματα τόσο στη νομική όσο και στην οργανωτική -  τεχνική τους διάσταση. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε  επιχειρηματίες και σε στελέχη των επιχειρήσεών τους (managers,  υπεύθυνους λογιστηρίου, marketing, εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ), που  ασχολούνται με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση και χρήση  προσωπικών δεδομένων.


Πλαίσιο προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Βασικοί ορισμοί 
 • Εκτελούντες την επεξεργασία
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις και πηγές προέλευσής τους
 • Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας δεδομένων με παραδείγματα προσαρμοσμένα σε διάφορα τμήματα λ.χ. εξυπηρέτησης πελατών και συμβάσεων (συγκαταθέσεις, συμβάσεις, έννομο συμφέρον και υποχρέωση από το Νόμο)
 • Αναγκαιότητα συγκαταθέσεων, δηλώσεων εχεμύθειας / εμπιστευτικότητας γνωστοποιήσεων
 • Αρχές επεξεργασίας και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών επεξεργασίας (λ.χ. πιστωτικών καρτών)
 • Διαφήμιση, προώθηση, marketing & profiling
 • Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων και θέματα ταυτοποίησης 
 • Διαβιβάσεις δεδομένων (συνεργάτες, διασυνοριακή διαβίβαση κ.λπ.)
 • Ο ρόλος του DPO σε μια επιχείρηση
 • εποπτικές αρχές, μηχανισμοί συνεργασίας, προσφυγές, ευθύνες και κυρώσεις
Οργανωτικά Μέτρα
 • Συστήματα βιντεοεπιτήρησης 
 • Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
 • Μεθοδολογίες συγκατάθεσης και γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
 • Τήρηση αρχείου και διαχείριση αιτημάτων υποκειμένων δεδομένων
 • Πολιτική προστασίας δεδομένων εργαζομένων
 • Πολιτική απορρήτου για προσωπικά δεδομένα & πολιτική / σχέδιο ασφάλειας πληροφοριών
 • Διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Τεχνικά Μέτρα
 • Κρυπτογράφηση / ψευδωνυμοποίηση / masking (τηλεφωνικές κλήσεις, κάμερες, email, Η/Υ, πιστωτικές κάρτες)
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση σε αρχεία, προγράμματα και συσκευές
 • Σύστημα αποτροπής διαρροής εμπιστευτικών αρχείων
 • Σύστημα αναγνώρισης κακόβουλης δραστηριότητας
 • Ενίσχυση μηχανισμών ασφαλείας (firewalls, antivirus κ.λπ)
Συζήτηση - Βασικά Βήματα Συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις


* Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης. Πληροφορίες
Έναρξη 28/01/2019
Λήξη 28/01/2019
Ώρες 6
Κόστος 140 €
Τοποθεσία Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης