Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439 Σταθμός Λαρίσης +30 210 8259660
Λοξής Φάλαγγος 64, Τ.Κ. 32200 Θήβα +30 22620 24249
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
construction.jpg
Τεχνικός Ασφαλείας

Γενικα:

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας αφορά εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους και εντάσσονται στην Β΄ ή Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88, και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50.


Δικαιολογητικά Συμμετοχής:


Β' Κατηγορία Επικινδυνότητας


  1. Αίτηση (+σφραγίδα επιχείρησης)
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  3. Εκτύπωση ΚΑΔ επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 6 άτομα:

Αντίγραφο πτυχίου τεχνικής ειδικότητας (+πιστοποίηση εφόσον προβλέπεται) από:

α) Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο ή

β) ΙΕΚ ή

γ) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

δ) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (τεχνικής ειδικότητας)


  • Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 άτομα:

1. Είτε 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση Επιμελητηρίου/ΓΕΜΗ ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από ΔΟΥ) 

2. Είτε άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης


* Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι ατομική (πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) χρειάζεται να μας προσκομίσετε αντίγραφο επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ποιος είναι ο εργοδότης/νόμιμος εκπρόσωπος (πχ. βεβαίωση Επιμελητηρίου/ΓΕΜΗ, Καταστατικό, ΦΕΚ)Για Γ' Κατηγορία Επικινδυνότητας


  1. Αίτηση (+σφραγίδα επιχείρησης)
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  3. Εκτύπωση ΚΑΔ επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr

* Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι ατομική (πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) χρειάζεται να μας προσκομίσετε αντίγραφο επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ποιος είναι ο εργοδότης/νόμιμος εκπρόσωπος (πχ. βεβαίωση Επιμελητηρίου/ΓΕΜΗ, Καταστατικό, ΦΕΚ)Διάρκεια Προγράμματος / Κόστος:

  • Για τις επιχειρήσεις Β' κατηγορίας επικινδυνότητας: 35 ώρες / 130€
  • Για τις επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας: 10 ώρες / 70€
Πληροφορίες
Έναρξη Invalid date
Λήξη Invalid date
Τοποθεσία Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης
Εισηγητής -